ژنتیک نشر الگو - جلسه 9- زیست 12 نسل جدید
نشر الگو، بر شانۀ غول‌ها بایستید!