ژنتیک نشر الگو - جلسه 6- زیست 12 نسل جدید
نشر الگو، بر شانۀ غول‌ها بایستید!