ژنتیک نشر الگو - جلسه 1 - زیست 12 نسل جدید
نشر الگو، بر شانۀ غول‌ها بایستید!